Recent Posts

پنجشنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۴

bella ciao خداحافظ زیبا رویکی از سرودهای میهنی که همه مردم ایتالیا بخوبی میشناسند و به مناسبتهای مختلف در جشنها و روز استقلال وآزادی این کشور از یوق فرمانروایان فاشیسم موسولینی میخوانند سروده بلا ّ چا میباشد این سروده را امروزه در کودکستانها و در مدارس معلمین به دانش آموزان می آموزند و برای من جذابیت دو چندان دارد زیرا کلمات این سروده با آزادی و مقاومت مشروع خلقهای تحت ستم پیوند خورده وهمچنین در حافظه تاریخی این کشوریاد آور مقاومت قهر آمیز پارتیزانها در برابر فاشیسم و سرنگونی ساختار سیاسی حاکم بوده است و دموکراسی امروز حاصل آن مبارزه پر شور می باشد این نغمه ها از پشت قله های مه آلود برفی از سینه پارتیزانها بر می خواست و بعد ها به شهر ها می رسید و آنروزها آنان که در راه وطن از جان می گذشتن تا نابود کنند ریشه های ظلم وستم استبدادی را تروریسم نامیده نمی شدند

خدا حافظ زیبارو
سرود پارتیزانهای ضد فاشیست ایتالیا


دراین صبحدم بیدارشدم و دیدم اشغالگررا
ای پارتیزان مرا با خودت ببر
حس میکنم که مرگ نزدیک میشود
و اگر بمیرم همچون یک پارتیزان
تو باید مرا به خاک سپاری
مرا در بالای کوهسار مدفون ساز
درزیر سایه یک گل زیبا
و همه آنانی که از آنجا بگذرند
بتو خواهند گفت
چه گل زیبایی است این
واین گل پارتیزان گل آزادی است
خداحافظ زیبا رو . خداحافظ

ترانه به انگلیسی و ایتالیایی
Bella Ciao
These are the lyrics and translation for Bella Ciao.
Questa mattina mi sono svegliato.................. This morning I
Awakened
دراین صبحدم بیدار شدم
Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Ciao...Good-bye beautiful
خدا حافظ زیبارو(3)
Questa mattina mi sono svegliato...................This morning I
awakened
Ed ho trovato l'invasor.....................................And I found
the
invader
دراین صبحدم بیدارشدم و دیدم اشغالگررا
O partigiano porta mi via.................................Oh partisan
carry
me away
Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Ciao....Good-bye beautiful
O partigiano porta mi via.................................Oh partisan
carry
me away
ای پارتیزان مرا با خودت ببر
Che me sento di morir'....................................When I feel
death
approaching
هنگامی است که حس میکنم که مرگ نزدیک میشود
E se io muoio da partigiano...............................And if I die
as a
partisan
و اگر بمیرم همچون یک پارتیزان
Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Ciao....Good-bye beautiful
خداحافظ زیبا . خداحافظ
E se io muoio da partigiano...............................And if I die
as a
partisan
Tu me devi seppellir'........................................Then you
must
bury me
و اگر بمیرم همچون یک پارتیزان
تو باید مرا مدفون سازی
Mi seppellirai lassú in montagna.......................Bury me up in
the
mountain
مرا در بالای کوهسار مدفون ساز
Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Ciao....Good-bye beautiful
Mi seppellirai lassú in montagna.......................Bury me up in
the
mountain
Sotto l'ombra di un bel fiore..............................Under the
shade
of a beautiful flower
درزیر سایه یک گل زیبا
E tutti quelli che passeranno..............................And all
those who
shall pass
و همه آنانی که از آنجا بگذرند
Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Ciao....Good-bye beautiful
زیبا رو خداحافظ . خداحافظ
و همه آنهایی که از آنجا بگذرند
بتو خواهند گفت
E tutti quelli che passeranno..............................And all
those who
shall pass
Ti diranno che bel fior'.......................................Will
tell you
what a beautiful flower it is
چه گل زیبایی است این
E questo fiore da partigiano...............................And this
flower
of the partisan
Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Ciao......Good-bye beautiful
E questo fiore da partigiano.................................And this
flower

و این گل پارتیزان گل آزادی است
of the partisan
É il fior' di
libertà..................................................Is
the flower of liberty
___________________________________________________________________
خبر باز گشائی دادگاه ایتالیا برای محاکمه قاتلین حسین نقدی نماینده شورای ملی مقاومت در رم که بدست مزدوران حکومت آخوندها در سال 93 صورت گرفت برای ما که شاهد این جنایت وترور ناجوانمردانه بودیم و نگاه منتظرمان به عدالت گمشده پشت بشکه های نفت خیره شده بود شور نشاط آورد و امیدوارم دستان قاتلان را گریزی نباشد و آخوندها در انزوا وبی آبروئی تمام عیار درسطح بین المللی قرار گرفته اند
این خبر در سایت همبستگی آمده است

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Cloob :: Mohandes :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر